Obchodní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu
LETECKÁ ŠKOLA JOŽKY KÁČERA se zabývá výukou létání na motorovém i bezmotorovém padákovém kluzáku a související činnosti prezentované na stránkách www.jozka.cz.
Smluvní vztah mezi LETECKOU ŠKOLOU JOŽKY KÁČERA a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny, nebo zálohy za služby. Koupí služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena uhrazením platby / zálohy za službu a závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup služeb Letecké školy Jožky Káčera www.jozka.cz
Provozovna:
Letecká škola Jožky Káčera
Jozef Káčer
Na Loučkách 1221
664 34 Kuřim
IČ: 12278955
DIČ: 6506116474
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 608 040 439
Email: info@jozka.cz

2. Objednání služeb
Zákazník si může objednat a zakoupit službu (kurz) na daný termín odesláním objednávkového formuláře na stránkách www.jozka.cz, nebo zakoupením dárkového poukazu. Práva a povinnosti vztahující se ke konkrétnímu kurzu a dárkovému poukazu na konkrétní kurz jsou shodná pouze s tím rozdílem, že v případě dárkového poukazu na konkrétní kurz zákazník objednává kurz ve prospěch třetí osoby jako účastníka kurzu, jejíž jméno je na tomto poukazu v souladu s objednávkou zákazníka uvedeno. Objednávkový formulář obsahuje – jméno a příjmení, kontaktní e-mailovou adresu a telefonní číslo. E-mailem je zákazník vyzván k doplnění dalších osobních údajů potřebných pro administrativní práci a přípravu výbavy na kurz (datum narození, rodné číslo, kontaktní adresa, aktuální váha a výška zákazníka)
Odesláním objednávky zákazník mimo jiné stvrzuje, že je seznámen s informacemi o obsahu kurzu, který objednávkou objednává. Jedná-li se o objednávku na dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru, stvrzuje zákazník odesláním objednávky mimo jiné, že je seznámen s podmínkami jeho uplatnění výlučně na úhradu kurzovného za kurz.
Poskytovatel – Letecká škola považuje údaje uvedené v objednávce odeslané zákazníkem za správné, úplné a pravdivé.
Obdržení objednávky poskytovatel zákazníkovi neprodleně potvrdí (ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku), a to zasláním zprávy na kontaktní email zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři. Toto sdělení o obdržení objednávky není přijetím objednávky poskytovatelem ve smyslu akceptace objednávky zákazníka poskytovatelem.
Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je zákazníkovi po úhradě platby za kurz / zálohy Leteckou školou odesláno na kontaktní email potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky). Potvrzení o přijetí objednávky představuje vyhotovení uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 1822 odst. 2 občanského zákoníku.
Dárkový poukaz je poskytovatelem zákazníkovi zaslán prostřednictvím České pošty s.p. na adresu, kterou Letecké škole zákazník za tímto účelem poskytl, nebo formou osobního odběru po domluvě se zákazníkem v sídle poskytovatele na adrese: Na Loučkách 1221, Kuřim 664 34, a to dle volby zákazníka.
Dárkový poukaz je poskytovatelem odesílán prostřednictvím České pošty s.p. ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zaplacení kurzovného či ceny dárkového poukazu na kurz.

3. Způsob úhrady
Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH). Zaplatíte pouze cenu služby, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Zákazník se pak může rozhodnout, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání.
Zákazník platbu uhradí předem na bankovní spojení uvedené v daňovém dokladu, nebo hotově v sídle školy.

4. Průběh služby
Detaily o průběhu kurzů jsou uvedené na internetových stránkách www.jozka.cz

5. Podmínky pro přijetí
Věk min. 15 let, do 18-ti let je účast možná pouze s písemným souhlasem rodičů. Horní věková hranice není omezena.
Dobrý zdravotní stav. U Pokračovacího a Motorového kurzu je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od obvodního lékaře.
Účastník kurzu prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Účastník kurzu je povinen před začátkem kurzu informovat lektora o svých zdravotních omezeních, které by mohly mít vliv na průběh výcviku. Poskytovatel ani lektor kurzu neodpovídají za případnou újmu vzniklou účastníkovi kurzu v důsledku porušení této povinnosti účastníka kurzu či nepravdivosti výše uvedeného prohlášení.
Na Pokračovací kurz je možné se přihlásit do 90ti dnů od absolvování Základního kurzu
Podmínkou pro přijetí na Pokračovací kurz (pokud žák nevlastní paraglidingové vybavení) je po době delší jak 1 měsíc od Základního kurzu absolvování jednodenního Pozemního tréninku. Trénink by měl proběhnout min. 14 dní před Pokračovacím kurzem. Tento trénink není v ceně kurzu.

6. Bezpečnost
Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. LETECKÁ ŠKOLA JOŽKY KÁČERA má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz paraglidingového létání.
Účastník kurzu či jiné služby Letecké školy je povinen dbát pokynů poskytovatele či lektora daného kurzu. Lektor kurzu před začátkem kurzu účastníka ústně informuje o zásadách bezpečnosti a ochraně zdraví při výcviku a o základních zásadách při užívání zapůjčeného paraglidingového vybavení a přístrojů. Tyto zásady je účastník kurzu povinen dodržovat. Účastník kurzu je dále povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při výcviku ve vztahu k ostatním účastníkům kurzu a dalším přítomným osobám. Účastník kurzu nesmí být v době konání kurzu pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek (toto ustanovení se nevztahuje na požívání alkoholu v přijatelné míře, zejména ve smyslu konzumace občerstvení). Při porušení jakékoli povinnosti účastníka kurzu dle tohoto ustanovení obchodních podmínek či porušování dobrých mravů či rušení účasti ostatních účastníků kurzu je poskytovatel či lektor kurzu oprávněn účastníka kurzu z účasti na kurzu vykázat a další účast mu odepřít či znemožnit, a to bez poskytnutí jakékoli finanční či materiální náhrady jeho neúčasti, včetně vrácení kurzovného či jeho části.

7. Odpovědnost za svěřené věci
Účastník kurzu či jiné služby Letecké školy přebírá zodpovědnost za zapůjčené paraglidingové vybavení a přístroje po celou dobu, kdy mu byly svěřeny. Má povinnost nahradit případnou ztrátu či poškození svěřených věcí vlastním přičiněním, nebo nezodpovědným chováním. V případě povinnosti účastníka kurzu nahradit ztrátu svěřených věcí se nahrazuje skutečná škoda, a to v plné výši. Letecká škola projedná výši požadované náhrady škody s účastníkem kurzu na základě zjištěných skutečností a oznámí mu ji zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že je tuto škodu účastník kurzu povinen nahradit. Letecká škola je povinna škodu řádně vyčíslit a předložit účastníku kurzu k úhradě.

8. Storno poplatky:
Zaplacením kurzovného je účastník závazně přihlášen.
Při zrušení kurzu školou (kvůli nepříznivé předpovědi počasí, nebo z provozních důvodů) se nabídne možnost převedení platby na nový termín, popřípadě se platba vrátí snížená o poplatek 500,- Kč za administrativní práci. V případě zrušení služby Leteckou školou bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není Letecká škola Jožky Káčera odpovědna za veškeré vzniklé náklady s tím spojené.

Kurz se koná při minimálním počtu 5 osob.

Zrušení závazné přihlášky ze strany zákazníka:

- Do 30 dní před zahájením kurzu – vrací se celá částka po odečtení poplatku za administrativu
- 30 - 15 dní před zahájením kurzu – poplatek 50% z kurzovného
- Méně než 15 dní před zahájením kurzu – zaniká nárok na vrácení celé částky
- Závazné přihlášení je přenosné, účastník může zajistit po domluvě za sebe náhradníka. Údaje o konkrétním účastníkovi kurzu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, kontaktní emailová adresa, výška a váha účastníka) musí být sděleny poskytovateli zákazníkem emailovou zprávou nejpozději 3 dny před zahájením kurzu.

Změna termínu ze strany účastníka:
Při přehlášení účastníka na jiný termín se celá částka převede na zvolené datum kurzu / výletu.
Účastník kurzu, který plně nevyužije celou náplň kurzu, případně nebude účasten kurzu po celou dobu jeho konání (či vůbec), nemá nárok na slevu z kurzovného, ani na poskytnutí jiného plnění poskytovatelem pro uvedené důvody, nedohodne-li se účastník kurzu s poskytovatelem jinak.

9. Reklamace
Případnou stížnost může podat zákazník u poskytovatele prostřednictvím kontaktního emailu poskytovatele: info@jozka.cz. Poskytovatel důvodnost stížnosti prošetří a o výsledku vyřízení stížnosti bude zákazníka informovat prostřednictvím emailové zprávy, kterou poskytovatel zašle na emailovou adresu, z níž byla stížnost poskytovateli odeslána. Dojde-li mezi poskytovatelem a zákazníkem coby spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení. Poskytovatel tímto dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zákazníka informuje, že subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz . Na uvedené internetové adrese lze nalézt k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů bližší informace.“

10. Souhlas s GDPR
Dne 25.5.18 vstoupilo v platnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.
Podmínkou pro přijetí do kurzu je souhlas s GDPR.
Zákazník souhlasí:
- Aby Letecká škola Jožky Káčera (IČ 12278955) mohla zachovat poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresu, výšku a váhu), pro potřeby Letecké školy Jožky Káčera pro zajištění výcviku a akce školy.
- s pořízením obrazových a zvukových záznamů své osoby v průběhu kurzu a s tím, aby poskytovatel tyto záznamy použil k prezentaci své činnosti, včetně reklamní prezentace, přičemž účastníkovi kurzu nepřísluší za užití těchto záznamů poskytovatelem nárok na jakoukoli odměnu či náhradu. V případě, že se kurzu účastní třetí osoba, zavazuje se zákazník zajistit její předchozí souhlas. Nesplní-li zákazník tuto svoji povinnost, odpovídá poskytovateli za tím způsobenou škodu.
- s pořizováním a následným zveřejněním mých fotografií z průběhu kurzu, nebo jiné akce školy na oficiálních internetových stránkách www.jozka.cz a oficiální sociální síti Letecké školy za účelem prezentace činnosti Letecké školy.
- souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na kontaktní emailovou adresu zákazníka (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění). Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na kontaktní emailovou adresu poskytovatele.
- Zákazník se zavazuje pro případ, že poskytovateli sděluje osobní údaje třetí osoby, zajistit předchozí souhlas této osoby s poskytnutím jejích osobních údajů ve smyslu odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek a rovněž souhlas se zasíláním obchodních sdělení a prohlašuje, že tato osoba oba souhlasy svobodně udělila. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení zákazník odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu.
Letecká škola Jožky Káčera se zavazuje, že osobní údaje použije pouze pro potřebu letecké školy v rámci nabízených služeb a zasílání sdělení elektronickou formou. Letecká škola Jožky Káčera se zavazuje, že osobní data jsou důvěrná a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě.
Udělený souhlas je dobrovolný a může se kdykoliv odvolat písemně, nebo e-mailem

11. Závěrečná ustanovení
- Veškerá korespondence mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá prostřednictvím emailové pošty, přičemž poskytovateli je doručováno na adresu info@jozka.cz a zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce (případně ve sdělení zákazníka o změně emailové adresy doručeném poskytovateli).
- Zákazník (případně jiný účastník kurzu) je povinen poskytovatele informovat o změnách svých identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na řádné splnění smlouvy.
- Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje poskytovatel v souladu s jím vydaným reklamačním řádem.
- Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami či smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (je-li zákazníkem spotřebitel).
- Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 14. listopadu 2019. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v listinné podobě v sídle poskytovatele na adrese: Na Loučkách 1221, 664 34 Kuřim, nebo v elektronické podobě na internetové adrese: www.paragliding-jozka.cz.

jak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up